Условия за ползване на сайта

Общи условия и правила за ползване на информационната платформа kurierinabadeshte.com

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Посетителите на уебсайт находящ се на интернет адрес с домейн www.kurierinabadeshte.com (наричан по- долу „Уебсайта”) и неговия собственик, които възникват при посещение и ползване на Уебсайта, в това число достъпа, правата, задълженията и отговорностите на страните.

Уебсайтът е собственост на “Еконт Експрес” ООД, ЕИК 117047646, офис: гр. Русе, бул. “Славянски” № 16, телефон за контакт: +359 7001 7300, наричан за краткост „Еконт”.

Раздел I Определения на термините, използвани в текста на Общите условия

 1. Website: („website”) e обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 2. Посетител е всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от Еконт чрез Уебсайта;
 3. Злонамерени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, изпращане на нежелана поща, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;

Раздел II Описание

 1. Уебсайтът предоставя на Посетителите възможност за достъп до информация и данни, свързани с инициативата на Еконт „Куриери на бъдеще“.
 2. Осъществявайки достъп до и използвайки Уебсайта, Потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларират, че желаят да ползват услугите на сайта и че са запознати и приемат настоящите Общи условия.

Раздел III Правила за ползване на Уебсайта

 1. Посетителите имат право да разглеждат и ползват Уебсайта, при условие, че спазват всички разпоредби на настоящите Общи условия и ограничения свързани с авторски и други права на интелектуална собственост
 2. Посетителите се задължават при ползване на предоставения им достъп до Уебсайта:
  1. да спазват българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразяват поведението си с добрите нрави;
  2. да не се намесват в правилното функциониране на Уебсайта , включително , да не осъществяват достъп извън предоставения, да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп;
  3. да не извършват злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
  4. да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права и да уведомяват незабавно Еконт за всеки случай на извършено или открито нарушение;
  5. да не нарушават авторските и други права на собственост;
  6. да не се представят за друго лице или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 3. Посетителите нямат право да извличат, възпроизвеждат, изтриват, заличават, променят, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта, както и да създават собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, без изричното разрешение на Еконт.

Раздел IV Достъп до Уебсайта

 1. Еконт си запазва правото да спира Уебсайта по всяко време, без да посочва причини за това, включително (но не само) поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 2. Еконт има право да преустанови достъпа на всеки Потребител до Уебсайта, за когото има информация, че е нарушил или е направил опит да наруши настоящите Общи условия, включително чрез действия, които се определят като Злонамерени действия, като не носи отговорност за подобно преустановяване на достъпа.

Раздел V Отговорност

 1. Еконт не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Уебсайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет.
 2. Еконт не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Уебсайта, както и не носи отговорност за изправността на устройствата, които осигуряват достъпа до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.
 3. Еконт не поема никаква отговорност за загуби или пропуснати ползи, включително (без ограничения) всякакви преки или непреки вреди, дори ако е дружеството е изрично уведомено за възможността от възникването на подобни вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа, използването или разглеждането на Уебсайта.

Раздел VI Авторски Права

 1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се в Уебсайта, заедно с текстове, дизайн, изображения и сорс код принадлежат на Еконт и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 2. Използването ( включително зареждане, копирането, предаването, разпространението, съхраняването) на каквото и да е съдържание на Уебсайта, освен това, което е съобразено с национално и международно законодателство и с настоящите Общи условия за ползване, без писменото разрешение на Еконт, е изрично забранено.

Раздел VII Лични данни

 1. „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, офис: гр. Русе, бул. „Славянски“ №16, телефон за контакт: +359 7001 7300, е администратор на вашите лични данни. Еконт се задължава да полага необходимата и дължима грижа и да отговаря за защитата на информацията за Потребителя, която му е станала известна по повод ползването на Уебсайта.
 2. С правилата и реда за събиране и обработване на личните данни, Посетителите могат да се запознаят тук или на страница „Защита на личните данни” част от настоящия Уебсайт.

Раздел VIII Търговски съобщения

 1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето съгласие сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с кампанията Куриери на бъдеще.

Раздел X Връзки към уебсайтове на трети лица

 1. Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени единствено с цел удобство на Потребителите, като Еконт няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, сигурност и политики за защита на личните данни.

Раздел XI Изменения на ОУ

 1. Еконт може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

Раздел XII Приложимо Право

 1. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните чрез непосредствени преговори.
 2. По желание на Потребителя на информационната платформа относно възникнали спорове същият може да се обърне към Комисията за защита на потребителите (КЗП), находяща се в: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218 info@kzp.bg.
 3. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на Уебсайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
 5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
 6. Настоящите Общи условия отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им – 21.11.2021 г.

Раздел XIII Декрация за достъпност

 1. Еконт Експрес ООД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
 2. Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта https://econt.com
 3. Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт.